Polityka prywatności

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe Podróżnego, jest Biuro Turystyczne „Elżbieta” z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, przy ul. Hallera 10 [Administrator]. Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: bt.elzbieta@wp.pl lub telefonu: 58 562 51 59.

1.1 Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz innymi aktualnie obowiązującymi [tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych] przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

1.2 Każdorazowo cel i zakres przetwarzanych przez Administratora danych osobowych wynikają z zawartej umowy, zgody Podróżnego lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku podejmowanych przez Podróżnego działań.

2. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PODRÓŻNEGO

2.1 Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:

 a] Zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych i jej wykonania, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług [podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO] – „wykonanie umowy”.

 b] Wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, np. rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej [w tym wystawiania i przechowywania faktur] czy też udzielania odpowiedzi na reklamacje [podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit c RODO] - "obowiązek prawny".

c] Dochodzenia roszczeń wynikających z umowy [podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO] - "prawnie uzasadniony interes". Terminy dochodzenia roszczeń wynikających z umowy szczegółowo określa Kodeks cywilny oraz Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

d] Poprawy jakości świadczonych usług, w tym badanie satysfakcji Podróżnego [podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO] - "prawnie uzasadniony interes".

 e] Przesyłania informacji marketingowych [np. newsletter], w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie danych w tym celu [podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO] – „zgoda”.

 f] Marketingu bezpośredniego, w tym personalizacji treści marketingowych [podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO] - "prawnie uzasadniony interes".

Administrator może przetwarzać dane osobowe w celu przygotowania i przedstawienia spersonalizowanej oferty na imprezę turystyczną. Takie dane będą przetwarzane również w sposób zautomatyzowany, jednak podejmowane decyzje nie będą wywoływać skutków prawnych wobec Podróżnego.

2.2 Administrator może przetwarzać dane osobowe w celu realizacji umowy o świadczenie usług turystycznych, w tym w szczególności:

a] imię [imiona],

b] nazwisko,

c] data urodzenia,

d] płeć,

e] adres e-mail,

f] numeru telefonu,

g]adres zamieszkania,

h] wzór podpisu,

 i] oraz dane z dowodu osobistego lub paszportu [w zależności od kraju wyjazdu lub oferty] niezbędne do weryfikacji tożsamości Podróżnego, tj. miejsce urodzenia, obywatelstwo, wizerunek twarzy, seria i numer dokumentu, organ wydający dokument, data wydania oraz ważności dokumentu.

2.3 Podanie wskazanych powyżej danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy i jej wykonania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.

2.4 Administrator, w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług turystycznych oraz zapewnienia poprawnej jakości usług, może również przetwarzać szczególne kategorie danych osobowych [w tym dane dotyczące zdrowia, np. w przypadku osób niepełnosprawnych, osób o ograniczonej sprawności ruchowej, osób wymagających szczególnej opieki medycznej] jeżeli osoba, której dane dotyczą, udzieliła wyraźnej zgody na przetwarzanie tych danych we wskazanym celu [podstawa prawna – art. 9 ust. 2 lit a RODO] – „zgoda”.

2.5 Administrator przetwarza dane osobowe Podróżnego w celu przesyłania informacji handlowych [na adres e-mail] oraz do celów marketingu bezpośredniego [przy użyciu numeru telefonu] na podstawie odrębnie wyrażonych zgód, stosownie do przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.6 Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie 2.5 powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

a] czas niezbędny do realizacji umowy,

b]czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,

c] czas, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,

d]czas do momentu wyrażenia sprzeciwu,

e] czas do momentu wycofania zgody

2.7 Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Administrator może przekazać dane osobowe Podróżnego – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym:

a] podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. agentom, dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze,

b] innym administratorom w zakresie niezbędnym dla realizacji usług i wymogów prawnych, np. operatorom płatności elektronicznych, przewoźnikom, dostawcom usług hotelowych, ubezpieczycielom, dostawcom usług dodatkowych [np. parkingi, usługi lotniskowe], kurierom, lokalnym lub krajowym izbom turystyki, kontrahentom realizującym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów.

2.8 W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, klientowi przysługuje prawo do:

a] dostępu do danych osobowych,

b]sprostowania danych osobowych,

c] usunięcia danych osobowych [prawo do bycia zapomnianym],

d] ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

e] przenoszenia danych do innego administratora,

f] cofnięcia zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Podróżnego w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

g] wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w sytuacji, kiedy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora,

h] wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy klient uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

2.10 W celu realizacji wskazanych powyżej praw należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: bt.elzbieta@wp.pl